مصوبات هیأت وزیران

1397/12/4 0:0

تصویب نامه در خصوص کاهش ضریب محرومیت نقاط محل خدمت پزشکان عمومی

تصویب نامه در خصوص فوق العاده های مصوب هیأتهای امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

تصویب نامه در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاهها

کلمات کلیدی:
هیأت.وزیران    

تاریخ بروز رسانی:   28 اسفند 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >