مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

1397/12/4 0:0

نحوه تاسیس جوامع علمی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

لزوم انطباق آئین نامه های دانشجویی و فرهنگی با سیاستهای فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی

قانونی بودن پرداخت فوق العاده مدیریت

تفویض اختیار صدور مجوز تاسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کلمات کلیدی:
مصوبه     مجوز     شورای.عالی    

تاریخ بروز رسانی:   28 اسفند 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >